Կանաչ ֆինանսավորում
Կանաչ ֆինանսավորումը պետք է բարձրացնի ֆինանսական հոսքերի մակարդակը (սկսած բանկային, միկրովարկային, ապահովագրական և ներդրումային) պետական, մասնավոր և շահույթ չհետապնդող հատվածներից դեպի կայուն զարգացման գերակայություններ: Վերջրնիս առանցքային ուղղությունը բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերի ավելի լավ կառավարումն է, հնարավորությունների օգտագործումը, որոնք բերում են ինչպես պատշաճ եկամտաբերության, այնպես էլ բնապահպանական օգուտների և ընձեռում են առավել մեծ հաշվետվողականություն: